1. Žiadosť

V prvom rade je potrebné podať si žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy SPP Distribúcia, ktorá to o umožňuje vykonať prostredníctvom formuláru (poštou alebo osobne na zákazníckych centrách SPP Distribúcia) alebo ONLINE žiadosti na webových stránkach distribútora. K tejto žiadosti je nutné priložiť situačný nákres – katastrálnu mapu.

2. Zmluva o pripojení a poplatok

Na základe Vašej žiadosti Vám SPP Distribúcia vystaví poplatok za pripojenie vo výške 157,66 € a po jeho úhrade Vám zašlú návrh Zmluvy o pripojení spolu s podmienkami pripojenia.

3. Výstavba prípojky plynovodu

Najdôležitejšou časťou pripojenia je výstavba prípojky, kedy je v prvom rade potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú Vám musí schváliť distribútor. V ďalšej fáze oprávnená osoba – zhotoviteľ odporúčaný distribútorom stanoví bod a postup pripojenia k plynovodu a samotnú realizáciu pripojenia k plynovodu distribúcie, ktorá vykoná kontrolu tohto pripojenia. V tejto fázy je potrebné myslieť aj na schválenie stavby a rozkopávky príslušným úradom.

4. Žiadosť o pripojenie plynu

Po výstavbe plynovodu je potrebné požiadať distribútora o samotnú realizáciu pripojenia. Podobne ako v prvom bode to môžete spraviť prostredníctvom formuláru poštou alebo osobne na zákazníckych centrách SPP distribúcia, ku ktorej priložíte platnú revíznu správu

5. Pripojenie plynu

S dostatočným predstihom pred plánovanou realizáciou pripojenia a po splnení všetkých podmienok distribútora je potrebné uzavrieť Zmluvu o dodávke s niektorým z dodávateľov plynu, ktorý následne zašle finálnu požiadavku na pripojenie.

 

Detailné informácie o pripojení plynu sú prehľadne uvedené na stránke SPP Distribúcia.