Každému odberateľovi elektriny minimálne raz za rok príde vyúčtovacia faktúra za elektrinu. Väčšina za nás sa iba pozrie či mala preplatok alebo nedoplatok a väčšiu pozornosť venuje iba v prípade, že má väčší nedoplatok. Vyúčtovacia faktúra má však niekoľko strán a pozrime sa teda na všetky položky, ktoré by mala u každého kvalitného dodávateľa obsahovať.

 

Údaje o dodávateľovi elektriny

Najdôležitejší údaj je samozrejme názov dodávateľa – kto Vám dodáva elektrinu. Tento údaj sa Vám môže zdať ako samozrejmosť, ale je mnoho odberateľov, ktorí zistia, kto im dodáva elektriny až podľa tejto položky resp. loga na faktúre. Ďalej by ste tu mali nájsť kontaktné údaje na dodávateľa – (korenšpondenčnú) adresu spoločnosti, telefónne číslo, e-mail,web, číslo bankového účtu, IČO a pod.

 

Údaje o odberateľovi elektriny

Význam tohto údaju jasný, ale môže Vám pomôcť zorientovať sa v tom „na koho je vlastne tá elektrina písaná?“. V „okienku“ doručovacej adresy môže byť samozrejme uvedené Vaše meno, inak by Vám pošta vyúčtovanie nedoručila. Pri položke odberateľ elektriny môže byť pokojne uvedený možno Váš 20 rokov zosnulý starý otec alebo pôvodný majiteľ odberného miesta, čo môže znamenať komplikácie napr. pri vrátení vysokého preplatku alebo pri zmene dodávateľa. Vo vlastnom záujme si tento údaj skontrolujte. Častokrát je súčasťou tejto položky aj zákaznícke číslo, pod ktorým Vás dodávateľ eviduje vo svojich informačných systémoch.

 

Finančné vyrovnanie – rekapitulácia spotreby a zaplatených záloh

Údaj, ktorý asi odberateľa zaujíma najviac. To či mal preplatok alebo nedoplatok . Je to rozdiel medzi uhradenými zálohami a cenou za spotrebovanú energie (+ prípadné upomienky)a dané obdobie. Zároveň je tu uvedené ako Vám prípadný preplatok vrátia alebo použijú na úhradu nasledujúcich záloh.

 

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje, ktoré každá faktúra musí obsahovať – dátum vystavenia, splatnosti, dodania (uskutočnenia zdaniteľného plnenia) a pokyny k platbe – spôsob úhrady, variabilný symbol a pod.

 

Zaplatené zálohy

Kvalitní dodávatelia uvádzajú na vyúčtovacej faktúre prehľad zúčtovaných platieb s dátumom úhrady (pripísania na účet dodávateľa), aby ste si mohli skontrolovať, či Vám započítali všetky platby.

 

Údaje o odbernom mieste

Táto položka presne identifikuje odberné miesto – adresu (kde sa odber nachádza), číslo elektromeru, EIC kód odberného miesta (16 miestný kód začínajúci 24Z) a poprípade aj číslo zmluvy, distribučnú sadzbu, obchodný produkt alebo špecifikáciu objektu (rodinný dom, chata, garáž a pod.).

 

Údaje o spotrebe – údaje z elektromera

Na tomto mieste nájdete údaje z Vášho elektromeru. Koncové stavy na vyúčtovaní, by sa mali zhodovať s údajmi na počítadle elektromera (v kilowatthodinách) k danému dňu a počiatočné by sa mali rovnať koncovému stavu predchádzajúceho odpočtu. Rozdielom je Vaša spotreba elektriny. Na tomto mieste by ste mali nájsť aj číslo elektromeru, ktoré Vám pomôže najmä v bytových domoch identifikovať, ktorý elektromer je Váš. Pri niektorých dodávateľoch sú v tejto položke spoločne uvedené aj údaje o odbernom mieste.Vyúčtovanie spotreby

Na tomto mieste nájdete zúčtované všetky položky, ktoré tvoria konečnú cenu za spotrebovanú elektrinu. Každá položka by mala obsahovať spotrebované množstvo ( v MWh alebo kWh), jednotkovú cenu (EUR za MWh alebo kWh) a výslednú cenu za položku. Tieto položky bývajú zvyčajne rozdelené na obdobia – podľa kalendárnych rokov príp. ak sa zmení cena niektorej položky počas roka.

 

Najdôležitejšou zložkou ceny z pohľadu odberateľa by mala byť silová elektrina, niekde uvádzaná aj ako cena za dodávku elektriny. Cena silovej elektriny sa pri jednotlivých dodávateľoch líši a teda tento údaj nám jednoducho zodpovie na otázku, či by sme mohli ušetriť s iným dodávateľom. Rovnako je to aj s mesačným poplatkom za dodávku elektriny. Tento poplatok si účtujú dodávatelia aj v prípade, ak nespotrebujete ani kWh. Rozdiel v mesačnom poplatku môže byť medzi niektorými dodávateľmi aj 0,40 €, t.z. ušetriť zmenou dodávateľa by ste mohli aj pri malej spotrebe.

 

Väčšiu časť ceny elektriny však tvoria poplatky za distribúciu elektriny a ostatné regulované zložky ceny. Sú presne stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a teda pre každého odberateľa rovnaké, bez ohľadu na to, akého dodávateľa má. V týchto položkách platíte za distribúciu elektriny podľa spotrebovaného množstva ale aj mesačný poplatok a takisto za straty pri distribúcií elektriny či už z dôvodu porúch či „čierneho odberu“.

Pod nemalou položkou tarifa za prevádzkovanie systému sa z malej časti skrýva poplatok za činnosť operátora trhu s elektrinou, ktorý má na starosti najmä organizovanie trhu s elektrinou a z väčšej časti podpora výroby elektriny zo solárnej, veternej energie, či biomasy (tzv. obnoviteľné zdroje), z hnedého uhlia (podpora hnedouhoľných baní na Slovensku) a kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) v spaľovniach či paroplynových cykloch.

Ďalšou položkou je tarifa za systémové služby, v ktorej hradíte náklady spojené s udržaním stability prenosovej sústavy – aby nedochádzalo k tzv. black outom.

Väčšinou poslednou položkou ceny, ktorú nájdete vo vyúčtovaní spotreby je odvod do národného jadrového fondu, kde sa dlhodobo skladáme na jednorázové náklady s vyradením jadrových elektrární po ukončení ich činnosti v budúcnosti.

 

Vývoj spotreby

U dobrého dodávateľa nájdete v grafe vývoj spotreby na Vašom odberné mieste za predchádzajúce obdobia. Táto praktická informácia Vám ukáže ako sa potreba zvýšila resp. znížila.

 

Rozpis záloh – platobný kalendár

Poprípade aj harmonogram preddavkových platieb nazývajú dodávatelia pomerné jasnú položku na vyúčtovacej faktúre – koľko a ako máte platiť v nasledujúcom období.

 

Informácia o zdrojoch dodávanej elektriny

Táto informácia slúži pre odberateľov, ktorí myslia ekologicky a preferovali by dodávateľa, ktorý dodáva elektrinu z ekologických zdrojov. U väčšiny dodávateľov však prevažuje jadro.

 

Podeľte sa s nami o Vaše poznatky k vyúčtovacím faktúram, alebo sa spýtajte, čo Vám nie je jasné v našom diskusnom fóre.