Najprv si teda odpovedzme, čo sa zmení?

 

 • samozrejme samotný dodávateľ – so všetkými záležitosťami ohľadom odberu (okrem výpadkov elektriny či plynu) sa budete obracať na Vášho nového a teda budete si musieť poznačiť nové telefónne číslo, adresu či e-mail. Váš starý dodávateľ Vám už iba zašle koncové vyúčtovanie a preplatok príp. vy jemu nedoplatok.

 • cena silovej elektriny a plynu a mesačný poplatok dodávateľovi

 • číslo bankového účtu príp. údaje na poštovej poukážke podľa toho akým spôsobom platíte účty. Je teda potrebné zmeniť si trvalý príkaz, súhlas s bankovým inkasom. Pri platbe cez SIPO postačí nahlásiť novému dodávateľovi evidenčné číslo a platbu do SIPO lístka si zahrnie sám.

 • platobné podmienky – každý dodávateľ má individuálne určený dátum splatnosti zálohových platieb, zasielanie a poplatok za upomienky

 • vzhľad vyúčtovania – jednotlivé položky a ich prepočty má každý dodávateľ upravené individuálne. Nie však periodicita a termín (záleží od distribútora) alebo samotné údaje (povinnosť uvádzať ich stanovuje zákon).

   

Čo sa však nezmení?

 

 • samotná elektrina či plyn – energie budete odoberať stále tie isté. Dodávatelia dodávajú energie do vstupov a v samotnej sieti sa už žiadnym spôsobom nedá rozlišovať.

   

 • distribútor energie a teda množstvo s ním súvisiacich vecí – elektromer či plynomer (sú majetok distribútora), odpočtové obdobie (odpočty meradiel má za úlohu distribútor), elektrické vedenie či plynovod, spôsob pripojenia (ak napr. distribútor stanovil, že musíte mať meradlo na verejne prístupnom mieste, zmenou dodávateľa táto podmienka zostáva v platnosti.

 • ceny za distribúciu elektriny a plynu a ostatné regulované položky ako je odvod do Národného jadrového fondu alebo príspevok na obnoviteľné zdroje energií či podpora hnedouhoľných baní