1.Žiadosť  

Je potrebné podať žiadosť o pripojenie distribútorovi Stredoslovenská energetika Distribúcia,  prostredníctvom vytlačeného formuláru (zaškrtnete 1.vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia)  . K žiadosti pripojte katastrálnu mapu s vyznačením objektu, List vlastníctva (príp. súhlas vlastníkov) a odošlite na adresu:  

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s,Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

2.Splnenie podmienok pripojenia

Následne Vám distribučná spoločnosť zašle Vyjadrenie k pripojeniu, na základe ktorého si vypracujete projektovú dokumentáciu k pripojeniu. Spolu s formulárom (zaškrtnete bod 2. alebo 3.), samotným vyjadrením od SSE D, katastrálnou mapou a LV zašlite zase na adresu SSE D.

 

3. Zmluva o pripojení

 

Po preverení žiadosti zašle SSE D stanovisko k žiadosti. V prípade kladného stanoviska, odberateľ môže požiadať o Zmluvu o pripojení, v ktorej mu SSE D zároveň zašle stanoví pripojovacieho poplatku (vid okienko).

 

4. Zmluva o dodávke a montáž merania

 

Ak je odberné miesto pripravené, dodávateľ elektriny, s ktorým je nutné uzavrieť si Zmluvu o dodávke (môžete aj s predstihom), požiada o montáž meradla, ku ktorému je nutné doložiť Revíznu správu a atest elektromerového rozvádzača. Distribútor do 5 pracovných dní odberné miesto pripojí.

 

Upozornenie: V prípade, že odberné miesto nie je napriek platnej Revíznej správe pripravené, SSE D si účtuje poplatok za zbytočný výjazd, ktorý sa môže v závislosti od vzdialenosti vyšplhať až na cca 80 €.

 

 

 tabulka_istice_ssed