1.Žiadosť  

Je potrebné podať žiadosť o pripojenie na distribútora Východoslovenská distribučná,  prostredníctvom vytlačeného formuláru. K žiadosti pripojte katastrálnu mapu s vyznačením objektu a odošlite na adresu:  

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

2.Splnenie podmienok a realizácia pripojenia

Následne Vám distribučná spoločnosť zašle vyjadrenie k pripojeniu, na základe ktorého si vypracujete projektovú dokumentáciu k pripojeniu a spolu s formulárom zašlite na adresu VSDS. Realizáciu pripojenia odberného zariadenia od elektromerového rozvádzača, vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky (zdokladované revíznou správou) uskutočňuje odberateľ. Prípojku do káblovej siete nízkeho napätia realizuje distribútor.

 

3. Zmluva o pripojení

 

Po realizácii pripojenia odberateľ požiada distribútora (je to možné aj prostredníctvom Vášho dodávateľa) o Zmluvu o pripojení, ku ktorej priloží revíznu správu, vyjadrenie k pripojeniu, list vlastníctva a doklad totožnosti. Spolu s podpisom zmluvy je potrebné uhradiť pripojovací poplatok.

 

4. Zmluva o dodávke a montáž merania

 

Ak je odberné miesto pripravené, dodávateľ elektriny, s ktorým je nutné uzavrieť si Zmluvu o dodávke (môžete aj s predstihom), požiada o montáž meradla ad distribútor do 5 pracovných dní meradlo namontuje a od tejto chvíle môžete odoberať elektrickú energiu.

 

 

tabulka_istice_vychod