1. Žiadosť

Je potrebné podať žiadosť o pripojenie na Západoslovenskú distribučnú, ktorá to umožňuje elektronicky na ich webovej stránke prostredníctvom webového formulára alebo prostredníctvom vytlačeného formuláru. K žiadosti pripojte katastrálnu mapu s vyznačením objektu, ulíc a čísla parcely, List vlastníctva (príp. súhlas vlastníkov) a odošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s. P.O.BOX 292 810 00 Bratislava 1

2. Podpis zmluvy a splnenie podmienok pre pripojenie

Následne Vám distribučná spoločnosť zašle návrh Zmluvy o pripojení na podpis. Na 3. strane zmluvy sú uvedené technické podmienky pripojenia.

Na to, aby bola Zmluva o pripojení platná je potrebné:

* realizovať technické podmienky pripojenia, potvrdené revíznou správou od certifikovaného elektrikára

* odoslať podpísanú zmluvu s revíznou správou na adresu v bode. 1

* do 14 dní uhradiť poplatok za pripojenie

3. Schválenie žiadosti – Zmluvy o pripojení

Technik distribučnej spoločnosti fyzicky skontroluje splnenie podmienok pripojenia, schváli zmluvu v systéme distribútora a následne Vám bude zaslané Oznámenie o splnení podmienok pripojenia.

4. Výber dodávateľa

Vybrať si dodávateľa elektriny a uzavrieť s ním zmluvu môžete už pri druhom kroku pripojenia. Požiadavku na pripojenie a montáž elektromeru však môže zaslať dodávateľ až v momente, keď je Zmluva o pripojení schválená na čo je potrebné ho upozorniť. Realizácia pripojenia je do 5 pracovných dní, odkedy Vás dodávateľ pošle požiadavku.

 

tabulka_istice_zapad