Ak ste podpísali zmluvu o dodávke energií cez podomového predajcu, máte podľa Zákona o energetike č. 251/2012 § 17 do 14 dní právo odstúpiť od zmluvy o dodávkach energie  (uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa  a na diaľku - poštou). Formu odstúpenia upravuje dodávateľ, najlepším spôsobom je však písomné odstúpenie odoslané doporučenou poštou. Lehota 14 dní je od odoslania (teda nie doručenia) odstúpenia. Formulár dokumentu na odstúpenie si môžete vytvoriť na tejto stránke. Zmluva zaniká dňom doručenia odstupenia. 

V prípade, ak Vás dodávateľ žiadnou formou neinformoval o tejto možnosti, lehota sa môže predĺžiť až na 12 mesiacov resp. 14 dní odkedy Vám túto informáciu dodatočne poskytol a ak počas tohto obdobia odoberáte elektrinu/plyn od tohto dodávateľa, nemusíte ju platiť.

Riešením teda nie je zmluvu roztrhať a takisto nedoporučujeme sa spoliehať, že postačuje telefonicky oznámiť podomovému predajcovi, že zmluvu nechcete. 

Pred odoslaním odstúpenia však zvážte, či sa Vám zmena dodávateľa predsalen neoplatí. Okrem ceny energie, zvážte aj dobu úväzku, obchodné podmienky a poskytované zákaznícke služby.