Zmluvu o dodávke elektriny či plynu je môžné bezplatne ukončiť pred uplynutím zjednanej doby podľa zákona č. 251/2012 Z.z. § 17 ods. 4, ak Váš dodávateľ zmenil obchodné podmienky (nárok na odstúpenie nemáte, ak sú zmeny obchodných podmienok vynútené zmenou legislatívy) a to zaslaním odstúpenia/výpovede zmluvy najneskôr 15 dní pred účinnosťou nových obchodných podmienok. T.z. ak Váš dodávateľ zmení obchodné podmienky k 1.1. 2016 (s povinnosťou Vás informovať najneskôr 30 dní pred účinnosťou zmeny), máte možnosť zaslať odstúpenie najneskôr do 16.12.2015. Ak si povinnosť informovať Vás nesplní, lehota na odstúpenie sa predlžuje o 3 mesiace od účinnosti ceny, t.z. do 31.3.2016 resp. 15 dní po zverejnení obchodných podmienok.