Zmluvu o dodávke energií je môžné bezplatne ukončiť pred uplynutím zjednanej doby podľa zákona č. 251/2012 Z.z. § 17 ods. 4, ak Váš dodávateľ zmenil cenu za dodávku energie (nie za cenu distribúcie alebo akýchkoľvek iných regulovaných zložiek ceny energie) a to zaslaním výpovede zmluvy najneskôr 15 dní pred účinnosťou nových cien. T.z. ak Váš dodávateľ zmení cenu energie k 1.1. 2016 (s povinnosťou Vás informovať najneskôr 30 dní pred účinnosťou zmeny), máte možnosť zaslať odstúpenie najneskôr do 16.12.2015. Ak si povinnosť informovať Vás nesplní, lehota na odstúpenie sa predlžuje o 3 mesiace od účinnosti ceny, t.z. do 31.3.2016 resp. 15 dní po zverejnení ceny.