V prípade, ak sa rozhodnete, že už naďalej nechcete odoberať elektrinu či plyn napr. z dôvodu búrania objektu alebo prechodu na iné palivo je potrebné požiadať o ukončenie odberu a demontáž meradla. Aj v tomto prípade je nutné brať do úvahy, že spracovanie výpovede dodávateľom a realizácia ukončenia odberu distribútorom neprebehne okamžite, ale približne do dvoch mesiacov.  Nakoľko distribútori zvyčajne odberné miesto a prípojku iba odpoja, v prípade že sa chystáte objekt zbúrať, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť a priložiť doklad o búraní od príslušného úradu.