Väčšina zmluvných vzťahov smrťou automaticky zaniká, je však potrebné túto smutnú skutočnosť preukázať - pozostalí musia zaslať požiadavku na ukončenie zmluvy s kópiou úmrtného listu. Ak však chcú zachovať odber energií, je najjednoduchšie riešiť situáciu prepisom odberateľa, kde bude potrebný súhlas ostatných pozostalých dedičov, ak ešte neprebehlo dedičské konanie. V oboch prípadoch je dobré do dedičského konania uviesť, komu pripadne preplatok alebo nedoplatok.