Zmluvu na dobu neurčitú je možné vypovedať resp. požiadať o ukončenie po vypršaní zjednanej doby pred uplynutím tejto doby.

Zmluva na dobu určitú po uplynutí zjednanej doby platnosti nie je automaticky ukončená (ak to nie je vyslovene uvedené) a je nutné požiadať o ukončenie v lehote 3 až 1 mesiac pred uplynutím zjednanej doby. Termíny jednotlivých dodávateľov najdete v našom prehlade. Ak teda nepožiadate o ukončenie zmluvy na dobu určitú včas nepožiadate, automaticky sa predĺži na ďalšie obdobie, prípadne na dobu neurčitú. Nemusíte sa tak však obávať, že by ste zostali bez zmluvy s dodávateľom a teda bez elektriny či plynu.

Vypovedať zmluvu na dobu určitú pred uplynutím zjednanej doby je možná iba zo závažných dôvodov zo strany odberateľa alebo dodávateľa. Ak tieto dôvody neexistujú a ako odberateľ trváte na výpovedi, je pravdepodobné, že Váš dodávateľ si bude uplatňovať zmluvnú pokutu za predčasné  ukončenie. Sumy, ktoré si dodávatelia účtujú si môžete pozrieť v našom prehlade dodávateľov. Ďalšou možnosťou ako ukončiť zmluvu pred uplynutím zjednanej doby, je odstúpenie z dôvodu nesúhlasu so zmenou ceny alebo obchodných podmienok, ak sa tak udialo.