Je dôležité zvoliť správny spôsob zrušenia zmluvy a vyhli sa tým pokutám alebo odpojeniu energie. Ten súvisí s dôvodom zrušenia zmluvy. Môže ním byť nespokojnosť so službami a cenami dodávateľa, sťahovanie, zrušenie odberu alebo žiaľ aj úmrtie

Častým dôvodom je uzavretie zmluvy podomovým predajom, kedy obchodný zástupca nevysvetlí, čo je zmena dodávateľa energií, ba dokonca zavádza. Zákon Vám dáva 14 dní na to, aby ste zmluvu bez poplatku zrušili.

Ak ste so svojím dodávateľom nespokojný a uvažujete o jeho zmene, existuje viacero možností.

Najjednoduchšie je ukončiť zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, kedy po uplynutí výpovednej lehoty jednoho mesiaca môžete odoberať energie od iného dodávateľa.

Zložitejšie je, ak máte uzavretú zmluvu na dobu určitú, prípadne ste podpísali dodatok s viazanosťou. Najlogickejšie je počkať na uplynutie doby, na ktorú je uzavretá. Ak však chcete  aby zmluva po uplynutí viazanosti skončila, musíte to svojmu dodávateľovi oznámiť vopred.

V prípade, ak Váš dodávateľ zmení obchodné podmienky alebo ceny silovej energie, máte možnosť bezplatne ukončiť zmluvu aj pred uplynutím viazanosti. Je nutné však zaslať ukončenie - odstúpenie od zmluvy najmenej 15 dní pred účinnosťou nových obchodných podmienok alebo cien.

Pomocou formuláru napravo si môžete vytvoriť dokument pre ukončenie zmluvy presne aký potrebujete, nezabudnite si ho však vytlačiť a doporučene odoslať.

Podrobnosti o jednotlivých spôsoboch ukončenia si môžete pozrieť nižšie.

 

Formulár pre vytvorenie dokumentu k ukončeniu zmluvy

EIC / POD ?
Adresa odberného miesta / Príp. číslo meradla ?

Ako ukončiť zmluvu?

Podpísanú s podomovým predajcom do 14 dní od podpisu

Ak ste podpísali zmluvu o dodávke energií cez podomového predajcu, máte podľa Zákona o energetike č. 251/2012 § 17 do 14 dní právo odstúpiť od zmluvy o dodávkach energie. Formu odstúpenia upravuje dodávateľ, najlepším spôsobom je však písomné odstúpenie odoslané doporučenou poštou. Lehota 14 dní je od odoslania (teda nie doručenia) odstúpenia. Zmluva zaniká dňom doručenia. 

Podrobnejšie informácie najdete v našom článku.

Ak sa sťahujete

V prípade ukončenia zmluvy z dôvodu sťahovania alebo predaja nehnuteľnosti nie je dôležité, či máte zmluvu uzavretú na dobu určitú alebo neurčitú, je však potrebné preukázať dodávateľovi, že odberné miesto ste predali alebo sa odsťahovali. K tomu postačuje kópia kúpno-predajnej zmluvy, ukončenia nájmu, príp. List vlastníctva.

Dodávateľ neukončí zmluvu spätne ani okamžite v deň doručenia výpovede, ale je potrebné zaslať výpoveď s predstihom niekoľkých týždňov. 

Podrobnejšie informácie najdete v našom článku.

Ak odberateľ zomrel

Väčšina zmluvných vzťahov smrťou automaticky zaniká, je však potrebné túto smutnú skutočnosť preukázať - pozostalí musia zaslať požiadavku na ukončenie zmluvy s kópiou úmrtného listu.

Ak však chcú zachovať odber energií, je najjednoduchšie riešiť situáciu prepisom odberateľa, kde bude potrebný súhlas ostatných pozostalých dedičov, ak ešte neprebehlo dedičské konanie. V oboch prípadoch je dobré do dedičského konania uviesť, komu pripadne preplatok alebo nedoplatok.

Ak chcete zrušiť odber elektriny alebo plynu

V prípade, ak sa rozhodnete, že už naďalej nechcete odoberať elektrinu či plyn napr. z dôvodu búrania objektu alebo prechodu na iné palivo je potrebné požiadať o ukončenie odberu a demontáž meradla. Aj v tomto prípade je nutné brať do úvahy, že spracovanie výpovede dodávateľom a realizácia ukončenia odberu distribútorom neprebehne okamžite, ale približne do dvoch mesiacov.  Nakoľko distribútori zvyčajne odberné miesto a prípojku iba odpoja, v prípade že sa chystáte objekt zbúrať, je potrebné túto skutočnosť v žiadosti uviesť a priložiť doklad o búraní od príslušného úradu.

Uzavretú na dobu neurčitú z dôvodu zmeny dodávateľa

Zmluvy na dobu neurčitú májú najčastejšie uzavreté odberatelia tradičných dodávateľov, pokiaľ v posledných rokoch nepodpísali novú zmluvu alebo dodatok s viazanosťou.

Štandardný spôsob ako ukončiť zmluvu uzavretú na dobu neurčitú je výpoveď s dodržaním výpovednej lehoty 1 mesiac, ktorá je stanovená zákonom. Výpovedná lehota začína plynúť 1. dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená.

Uzavretú na dobu určitú a chcete zmeniť dodávateľa

Zmluvu na dobu neurčitú je možné vypovedať resp. požiadať o ukončenie po vypršaní zjednanej doby pred uplynutím tejto doby.

Zmluva na dobu určitú po uplynutí zjednanej doby platnosti nie je automaticky ukončená (ak to nie je vyslovene uvedené) a je nutné požiadať o ukončenie v lehote 3 až 1 mesiac pred uplynutím zjednanej doby. Termíny jednotlivých dodávateľov najdete v našom prehľade. Ak teda nepožiadate o ukončenie zmluvy na dobu určitú včas nepožiadate, automaticky sa predĺži na ďalšie obdobie, prípadne na dobu neurčitú. Nemusíte sa tak však obávať, že by ste zostali bez zmluvy s dodávateľom a teda bez elektriny či plynu.

Ak Váš dodávateľ zmenil cenu elektriny či plynu

Zmluvu o dodávke energií je môžné bezplatne ukončiť pred uplynutím zjednanej doby podľa zákona č. 251/2012 Z.z. § 17 ods. 4, ak Váš dodávateľ zmenil cenu za dodávku energie (nie za cenu distribúcie alebo akýchkoľvek iných regulovaných zložiek ceny energie) a to zaslaním výpovede zmluvy najneskôr 15 dní pred účinnosťou nových cien

Ak Váš dodávateľ zmenil obchodné podmienky

Zmluvu o dodávke elektriny či plynu je môžné bezplatne ukončiť pred uplynutím zjednanej doby podľa zákona č. 251/2012 Z.z. § 17 ods. 4, ak Váš dodávateľ zmenil obchodné podmienky (nárok na odstúpenie nemáte, ak sú zmeny obchodných podmienok vynútené zmenou legislatívy) a to zaslaním odstúpenia/výpovede zmluvy najneskôr 15 dní pred účinnosťou nových obchodných podmienok.